Relazione Basilone: Finalmente: l'informazione di garanzia è arrivata!